kai-moiri: Sitting on the fire escape on 5th …

kai-moiri:

Sitting on the fire escape on 5th Avenue. Harlem, 1978

[photo credit unknown]