nycnostalgia:

nycnostalgia:

E. 86th Street, 1970s